Przejdź do treści

PAKIETY ADAPTACJI

PAKIET STANDART

PAKIET PREMIUM

PAKIET VIP

Dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków na podstawie opinii geotechnicznej

Wyprowadzenie instalacji na terenie działki (woda, kanalizacja, gaz, WLZ)

Zlokalizowanie na działce bezodpływowego zbiornika na nieczystości „szambo”

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu

Projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Uzyskanie warunków zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej

Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Uzgodnienie z konserwatorem i archeologiem

Uzgodnienie warunków technicznych włączenia do drogi publicznej

Dostarczenie mapy do celów opiniodawczych (jeśli nie ma do celów projektowych)

Dostarczenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Wyłączenia z produkcji rolnej

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne

Mapa do celów projektowych

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościa  na cele budowlane

Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę

Opłaty administracyjne